Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Op het gebruik van onze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de “Voorwaarden”). De Voorwaarden moeten door u samen worden gelezen met eventuele voorwaarden, bepalingen of disclaimers op de pagina's van onze website. Lees de Voorwaarden zorgvuldig door. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van onze website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, klanten, verkopers, verkopers en/of bijdragers aan inhoud zijn. Als u deze website bezoekt en gebruikt, accepteert u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan en te voldoen aan de Voorwaarden en ons Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden of ons Privacybeleid, bent u niet bevoegd om onze website te bezoeken, een van de diensten van onze website te gebruiken of een bestelling op onze website te plaatsen.

Gebruik van onze website

U gaat ermee akkoord onze website te gebruiken voor legitieme doeleinden en niet voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot, in strijd met enige intellectuele eigendoms- of privacywetgeving. Door akkoord te gaan met de Voorwaarden, verklaart en garandeert u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en wettelijk in staat bent een bindend contract aan te gaan.

U gaat ermee akkoord onze website niet te gebruiken om enige activiteit uit te voeren die een burgerlijk of strafrechtelijk misdrijf zou vormen of in strijd zou zijn met de wet. U gaat ermee akkoord dat u niet zult proberen het netwerk of de beveiligingsfuncties van onze website te verstoren of er voordeel uit te halenongeautoriseerde toegang tot onze systemen.

U gaat ermee akkoord ons nauwkeurige persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw e-mailadres, postadres en andere contactgegevens om uw bestelling te voltooien of om indien nodig contact met u op te nemen. U gaat ermee akkoord uw account en gegevens onmiddellijk bij te werken. U geeft ons toestemming om deze informatie te verzamelen en te gebruiken om contact met u op te nemen in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook diensten aan iemand te weigeren . Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan de website aan te brengen, inclusief het beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten van enig aspect van de website. Wij kunnen aanvullende regels of beperkingen opleggen aan het gebruik van onze website. U stemt ermee in de Voorwaarden regelmatig te herzien en uw voortgezette toegang tot of gebruik van onze website betekent dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen.

U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van onze website of voor enige dienst, inhoud, functie of product die via onze website wordt aangeboden.

Links naar websites van derden

Links van of naar websites buiten onze website zijn bedoeld voor uw gemak alleen. Wij beoordelen, onderschrijven, goedkeuren of controleren niet, en zijn niet verantwoordelijk voor sites die gelinkt zijn vanaf of naar onze website, de inhoud van die sites, de daarin genoemde derden, of hunproducten en diensten. Het linken naar een andere site is op eigen risico en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade in verband met het linken. Links naar downloadbare softwaresites zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele problemen of gevolgen die verband houden met het downloaden van de software. Op het gebruik van gedownloade software zijn de voorwaarden van de eventuele licentieovereenkomst van toepassing, die bij de software wordt geleverd of meegeleverd.

Uw persoonlijke gegevens

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen.

Fouten en weglatingen

Houd er rekening mee dat onze website typografische fouten of onnauwkeurigheden kan bevatten en mogelijk niet volledig of actueel is. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat een bestelling is geplaatst). Dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kunnen betrekking hebben op de productbeschrijving, prijzen, promotie en beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om geplaatste bestellingen te annuleren of weigeren op basis van onjuiste prijs- of beschikbaarheidsinformatie, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Wij verbinden ons er niet toe om informatie op onze website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

U aanvaardt alleverantwoordelijkheid en risico met betrekking tot uw gebruik van onze website, die wordt aangeboden “as is” zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot informatie waartoe u toegang krijgt vanaf of via onze website, inclusief maar niet beperkt tot alle inhoud en materialen, en functies en diensten die op onze website worden aangeboden, die allemaal worden aangeboden zonder enige vorm van garantie, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van inhoud of informatie, ononderbroken toegang en eventuele garanties van eigendom, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Wij garanderen niet dat onze website of het functioneren ervan of de inhoud en het materiaal van de diensten die daardoor beschikbaar worden gesteld, tijdig, veilig, ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat onze websites of de servers die onze website maken beschikbaar zijn, zijn vrij van virussen of andere schadelijke componenten.

Het gebruik van onze website is op eigen risico en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele kosten die verband houden met uw gebruik van onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die verband houdt met het gebruik van onze website.

In geen geval zullen wij, of onze gelieerde ondernemingen, onze of hun respectievelijke inhoud- of dienstverleners, of een van onze of hun respectieve directeuren, functionarissen, agenten, aannemers, leveranciers ofwerknemers jegens u aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, voorbeeld- of punitieve schade, verliezen of rechtszaken, of gederfde inkomsten, gederfde winst, verloren zaken of omzet, of enige andere vorm van schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van, of het onvermogen om te gebruiken, of de prestaties van, onze website of de inhoud of het materiaal of de functionaliteit via onze website, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Bepaalde rechtsgebieden staan ​​beperking van aansprakelijkheid of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toe. In dergelijke rechtsgebieden zijn sommige of alle bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in ons te verdedigen en schadeloos te stellen, en ons en onze dochterondernemingen, en onze en hun respectieve directeuren, functionarissen, agenten, aannemers en werknemers te vrijwaren van alle verliezen, aansprakelijkheden, claims, uitgaven (inclusief juridische kosten) die op enigerlei wijze voortvloeien uit , gerelateerd aan of in verband met uw gebruik van onze website, uw schending van de Voorwaarden, of het plaatsen of verzenden van materiaal op of via de website door u, inclusief maar niet beperkt tot de bewering van derden dat informatie of materiaal door u verstrekte inbreukop eigendomsrechten van derden.

Volledige overeenkomst

De Voorwaarden en alle documenten waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van de Voorwaarden en vervangen elke eerdere overeenkomst, afspraak of regeling tussen u en ons, zowel mondeling als schriftelijk. Zowel u als wij erkennen dat, bij het aangaan van deze Voorwaarden, noch u noch wij hebben vertrouwd op enige verklaring, toezegging of belofte gegeven door de ander of geïmpliceerd uit iets dat voorafgaand aan deze Voorwaarden tussen u en ons is gezegd of geschreven, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de Voorwaarden.

Afstand

Ons onvermogen om enig recht of bepaling van de Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling in. Een verklaring van afstand door ons van een verzuim houdt geen afstand van een later verzuim in. Geen enkele afstandsverklaring door ons is van kracht tenzij deze schriftelijk aan u is medegedeeld.

Koppen

Alle koppen en titels in dit document zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak.

Scheidbaarheid

Als een van de bepalingen van de Voorwaarden door een bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling in die mate worden gescheiden van de overige Voorwaarden, die geldig en afdwingbaar blijven voor zover toegestaan ​​door wet.

Vragen of zorgen

Stuur alle vragen, opmerkingen en feedback naar ons op"info@:domein"